Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk

Naam, oprichting, vestiging en statuten

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk (SFGK) is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 23 oktober 1984. SFGK is statutair en feitelijk gevestigd te `s-Gravenhage. SFGK wordt geregeerd door haar statuten. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte van 25 november 2008 en luiden als vermeld in deze akte.

Doelstelling

SFGK heeft statutair en feitelijk ten doel het vormen van een zodanig vermogen, dat uit de opbrengst daarvan het gewone onderhoud van de Grote Kerk te `s-Gravenhage kan worden betaald en zo de opbrengst van het vermogen in een boekjaar daartoe toereikend blijkt te zijn, de meeropbrengst en eventueel een gedeelte van bedoeld vermogen aan te wenden voor restauratie van de Grote Kerk te `s-Gravenhage. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten.

RSIN en ANBI

Het RSIN van SFGK is 8023.87.627. Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk wordt sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contactgegevens

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk is bereikbaar via het e-mailadres: kaawin@ziggo.nl.

Bestuur

Het bestuur van SFGK bestaat uit de volgende drie personen:
– mr. N.J.M. Sjerps (voorzitter)
– mr. A. de Winter (secretaris/penningmeester)
– mr. S.B. Boelens (lid)
SFGK wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, die voorzitter, secretaris of penningmeester moeten zijn.

Beloningsbeleid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Actueel beleidsplan

De Grote Kerk te `s-Gravenhage is eigendom van Protestantse Gemeente te `s-Gravenhage (PGG) en wordt in stand gehouden en geëxploiteerd door Stichting Grote Kerk. Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk draagt overeenkomstig haar doelstelling en naar vermogen bij aan de kosten van het gewone onderhoud ervan. Tussen PGG, SGK en SFGK geldt een gebruiksovereenkomst.
Ter verwezenlijking van haar doelstelling houdt Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk een vermogen aan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en heeft het beheer in handen gegeven van een professionele vermogensbeheerder die het vermogen belegt. De vermogensbeheerder is hierbij gebonden aan het beleggingsstatuut van SFGK. De vermogensbeheerder legt over het beheer regelmatig verantwoording af aan het bestuur van SFGK.
Aan het eind van ieder jaar ontvangt SFGK van SGK een onderhoudsplan inclusief begroting inzake het onderhoud voor het komende jaar alsmede een verzoek om het bedrag van de kosten van dit onderhoud toe te kennen en derhalve deze onderhoudskosten te dragen. In een bestuursvergadering wordt besloten over de toekenning van het gevraagde bedrag. Het gevraagde bedrag wordt toegekend indien de opbrengst van het vermogen van SFGK toereikend is. Uitbetaling van het toegekende bedrag vindt plaats na ontvangst en controle door SFGK van de onderhoudsfacturen. Indien noodzakelijk vindt uitbetaling van een voorschot plaats.
Aan het begin van ieder jaar ontvangt SFGK van SGK een verantwoording inzake het onderhoud van het afgelopen jaar.
Stichting Grote Kerk heeft voor de jaren 2017 t/m 2022 een meerjarenplan groot onderhoud inclusief begroting opgesteld dat indien nodig jaarlijks wordt geactualiseerd. SFGK heeft zich aan dit meerjarenplan gecommitteerd, maar besluit per jaar over de toekenning van de hierin opgenomen van SFGK benodigde bijdrage voor dat jaar.
Bovenstaande tekst, de statuten van Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk, voormelde gebruiksovereenkomst, voormeld beleggingsstatuut en voormeld meerjarenplan vormen tezamen het actueel beleidsplan van SFGK.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Het bestuur van SFGK is in 2017 twee keer in vergadering bijeen geweest. In deze vergaderingen zijn onder meer de beleggingen en het onderhoud van de Grote Kerk besproken. Het bestuur van SFGK is voornemens in 2018 twee of drie keer in vergadering bijeen te komen. In deze vergaderingen zullen onder meer de beleggingen en het onderhoud van de Grote Kerk worden besproken.

Staat van baten en lasten en overzicht voorgenomen bestedingen

Staat van baten en lasten over 2013
Baten
Inkomsten uit effecten € 37.952
Koersresultaten € 113.185
Interest € 1.987
€ 153.124
Lasten
Doelbestedingen € 24.684
Kantoorkosten € 0
Bestuurskosten € 360
Algemene kosten € 4.788
Bankkosten € 10.688
€ 40.520
Resultaat € 112.604
Staat van baten en lasten over 2014
Baten
Inkomsten uit effecten € 36.749
Koersresultaten € 134.825
Interest € 1.979
€ 173.553
Lasten
Doelbestedingen € 52.678
Kantoorkosten € 756
Bestuurskosten € 0
Algemene kosten € 3.521
Bankkosten € 12.981
€ 69.936
Resultaat € 103.617
Staat van baten en lasten over 2015
Baten
Inkomsten uit effecten € 32.702
Koersresultaten € 74.658
Interest € 2.370
€ 109.730
Lasten
Doelbestedingen € 143.616
Kantoorkosten € 756
Bestuurskosten € 0
Algemene kosten € 3.570
Bankkosten € 14.307
€ 162.249-
Financiële baten en lasten € 37-
Resultaat € -52.556
Staat van baten en lasten over 2016
Baten
Inkomsten uit effecten € 38.159
Koersresultaten € 66.370
Interest € 2.291
€ 106.820
Lasten
Doelbestedingen € 63.969
Kantoorkosten € 756
Bestuurskosten € 0
Algemene kosten € 6.808
Bankkosten € 13.076
€ 84.609-
Resultaat € 22.211
Baten
Inkomsten uit beleggingen € 29.250
Koersresultaten € 129.549
Interest € 1.478
€ 160.277
Lasten
Doelbestedingen € 25.409
Kantoorkosten € 891
Bestuurskosten € 0
Algemene kosten € 6.168
Bankkosten € 14.294
€ 46.762 –
Resultaat € 113.515
Staat van baten en lasten over 2017
Baten
Inkomsten uit beleggingen € 29.250
Koersresultaten € 129.549
Interest € 1.478
€ 160.277
Lasten
Doelbestedingen € 25.409
Kantoorkosten € 891
Bestuurskosten € 0
Algemene kosten € 6.168
Bankkosten € 14.294
€ 46.762 –
Resultaat € 113.515
Overzicht voorgenomen bestedingen in 2018
SFGK is voornemens in 2018 € 40.000 overeenkomstig haar doel te besteden.