Stichting Grote Kerk

Stichting Grote Kerk

Naam, oprichting, vestiging en statuten

Stichting Grote Kerk (SGK) is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 16 maart 1982. SGK is statutair en feitelijk gevestigd te ’s-Gravenhage. SGK wordt geregeerd door haar statuten. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte van 15 november 2013.

Doelstelling

Stichting Grote Kerk heeft statutair en feitelijk ten doel de instandhouding van de Grote Kerk te ’s-Gravenhage en het bevorderen van een zinvol gebruik van het gebouw in overeenstemming met de waardigheid daarvan, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft geen winstoogmerk. Deze 2 hoofdtaken vervult de stichting door het Rijksmonument te onderhouden en te restaureren en het gebouw te verhuren aan derden voor evenementen.

Stichting Grote Kerk ontvangt nagenoeg geen subsidie en is voor het behoud van het gebouw aangewezen op bijdragen van projectsubsidies, bijdragen van fondsen en sponsoren, donateur bijdragen, schenkingen (en legaten). Daarnaast dragen de verhuurinkomsten in belangrijke mate bij aan de instandhouding. De stichting wordt door een klein team gerund en een enthousiast team van vrijwilligers.

Bestuur

Het Bestuur van Stichting Grote Kerk bestaat uit 5 personen. De zittingsduur van de leden bedraagt 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor een periode van 4 jaar. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door 2 gezamenlijk handelende bestuursleden.
In het bestuur zitten:
– de heer A. van Ginkel (voorzitter)
– mevrouw mr. M.J.R. van Nauta Lemke (secretaris)
– de heer ds. J. Korf
– de heer ing. M.J. van Kampen

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Aan bestuursleden van Stichting Grote Kerk kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Profielschets bestuursleden

Om te verzekeren dat het Bestuur van Stichting Grote Kerk te allen tijde naar behoren is samengesteld, vinden benoemingen plaats op basis van eenstemmig beleid en visie. Deze profielschets biedt een richtlijn voor de samenstelling van het Bestuur en de voordracht van zijn leden:

1. Ingevolge het bepaalde in artikel 5 van de statuten bestaat het Bestuur van de stichting uit tenminste 5 en ten hoogste 10 leden. De Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage heeft het recht een bestuurslid te benoemen. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het vastgestelde aantal, blijft het Bestuur bevoegd.

Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2. De leden van het Bestuur hebben een collectieve verantwoordelijkheid aangaande het juist functioneren en de juiste uitvoering van de verplichtingen van het Bestuur.

3. De leden van het Bestuur richten zich naar het belang van de stichting. Het Bestuur fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid, zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de stichting betrokken deelbelangen. Bestuursleden zullen geen functies vervullen of posities innemen die strijdig kunnen zijn met de belangen van de stichting.

4. Het Bestuur als geheel moet in staat zijn de volgende functies, in willekeurige volgorde, te vervullen:
• het selecteren en samenstellen van een efficiënte, gekwalificeerde en competente directie en het toezien op de opvolging van leden van de directie;
• het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, het toezicht houden op en evalueren van het functioneren van de directie door regelmatig overleg van de Voorzitter van het Bestuur met de individuele leden van de directie;
• het toezicht houden op en evalueren van de honorering van de directie;
• het toezicht houden op, de evaluatie van, het geven van aanwijzingen en het adviseren van de directie op het gebied van de algemene strategie, de ontwikkeling van de financiële positie en de resultaten van de stichting, de risico’s verbonden aan de voorgenomen strategie en het te voeren beleid, de investeringsplannen, de beheersing van risico’s van financiële aard, waaronder begrepen de interne controle, en het te voeren personeelsbeleid;
• het beoordelen en evalueren van de organisatiestructuur van de stichting;
• het beoordelen en evalueren van de wijze waarop de stichting omgaat met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

5. Een voor het eerst te benoemen bestuurslid moet bereid zijn om ten minste 4 jaar als bestuurder aan de stichting verbonden te blijven, onverminderd het in het Bestuursreglement en de statuten over herbenoeming bepaalde.

6. Iemand die wordt voorgedragen als bestuurslid dient in staat te zijn deze functie naar behoren te vervullen en bij te dragen aan een adequate samenstelling van het Bestuur.

7. Bestuurders moeten in staat zijn (of, in geval van een herbenoeming, bewezen hebben in staat te zijn) in collegiaal verband te functioneren als leden van het Bestuur en geen pleitbezorger te zijn voor bij de stichting betrokken individuele personen, groepen van personen of partijen. Deze bepaling is niet van toepassing op het door de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage te benoemen bestuurslid, voor zover het betreft zijn relatie tot de Protestantse Gemeente.

8. Het Bestuur dient te worden samengesteld uit personen die uitgebreide expertise hebben op het gebied van:
• leiding geven aan ondernemingen
• economie, regelgeving en overheidsbeleid
• accountantscontrole, financiën en bestuur
• het onderhoud van monumentale gebouwen
• juridische en fiscale zaken en risicobeheer
• personeelsbeleid
• informatietechnologie
• cultuur en wetenschappen.

9. Het Bestuur dient voldoende breed gespreid:
• specifieke knowhow te hebben ter zake de diverse aspecten van bedrijfsvoering van de stichting
• in een hoofdfunctie actief te zijn (geweest) op het gebied van bedrijfsleven, politiek en maatschappij
• oog te hebben voor lokale en nationale sociale, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de stichting
• affiniteit te hebben met de doelstellingen van de stichting
• te wonen en/of werken in de regio Den Haag

10. Gestreefd wordt naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het Bestuur. Het Bestuur acht het wenselijk dat de meerderheid van de bestuursleden nog actief in een hoofdfunctie werkzaam is.

Cultural Governance

De stichting voldoet aan de richtlijnen van de Cultural Governance Code, culturele sector.

ANBI-status

Stichting Grote Kerk is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

RSIN

Het RSIN van Stichting Grote Kerk is 006238178.

Kamer van Koophandel

Stichting Grote Kerk is bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 41152526.

Actueel beleidsplan: groot en klein, dagelijks onderhoud

De stichting streeft er naar het onderhoud en voorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te brengen en houden. In de afgelopen jaren heeft de stichting vele deelrestauraties gerealiseerd. Het gebouw bevindt zich thans in een goede staat van onderhoud.

Tevens beoogt de stichting met het aantrekken en initiëren van hoogwaardige evenementen en het openstellen van het gebouw voor bezoekers de Grote Kerk te positioneren als historische locatie en als levendig centrum in het hart van de stad.

Stichting Grote Kerk heeft voor het groot onderhoud een meerjarenplan opgesteld en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Om het jaar voert Monumentenwacht een grondige inspectie uit.
Het groot onderhoud wordt mede bekostigd door Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk , die tot doel heeft ‘het vormen van een zodanig vermogen, dat uit de opbrengst daarvan het gewone onderhoud van de Grote Kerk te ‘s-Gravenhage kan worden betaald’.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een onderhoudssubsidie toegekend voor de jaren 2017 t/m 2021, de zogeheten SIM subsidie (Subsidieregeling instandhouding monumenten).